สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2556-2560

ประจำปี 2557
จำนวน 30 คน
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สวัสดิ์ หิตะนันท์
 2. ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
 3. Dr.Khaing Khaing Soe
 4. นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารักษ์ กวีวิธชัย
 2. อาจารย์วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์
 3. พันเอกหญิง ดร.ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
 4. นางสาวอารีย์ บุญผ่อง
 5. ดร.นารถลดา ขันธิกุล
 6. อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์แสงชัย พฤทธิพันธุ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์
 3. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศศิธร ผู้กฤตยาคามี
 4. ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี
 1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์
 3. ศาตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์
 4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
 6. พลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ
 7. นาวาเอกหญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
 9. นายกาศพล แก้วประพาฬ
 10. Dr.Pham Le Tuan
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร
 12. Brigadier General Dr. Tin Maung Hlaing
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงครามชัย ลีทองดี
 14. นางจริยา ปัญญา
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556-2560