สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2551-2555

ประจำปี 2555
จำนวน 17 คน
 1. นางสาวจุฬาพร ประสังสิต
 2. นางดวงแข พิทักษ์สิน
 3. นางวัลลภา สังฆโสภณ
 1. พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด
 2. พันเอกหญิง ดร.จริยาณาฏ เกวี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา คู่พันธวี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม ทองดี
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร
 3. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงละอองทอง วัชราภัย
 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์
 2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
 4. อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
 5. ดร.สุรพล ชามาตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551-2555