สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.ปทุมธานี
Read More