สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2550
จำนวน 9 คน
  1. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์
  1. นางสมคิด รอดอินทร์
  2. นางสาวสุกัญญา เนตะศาสตร์
  1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
  2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร
  3. นายธวัชชัย ไทยเขียว
  4. นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550