สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2565

  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

  ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2564

   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

   ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2563

    รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

    ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2562

     รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

     ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2561

      รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

      ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2560

       รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

       ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2559

        รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

        ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2558

         รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

         ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2557

          รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

          ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2556

           รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

           ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2555

            รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
            จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   171