สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ

ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2566

  รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

  ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2565

   รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

   ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2564

    รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

    ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2563

     รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

     ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2562

      รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

      ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2561

       รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

       ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2560

        รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

        ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2559

         รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

         ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2558

          รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

          ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2557

           รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

           ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2556

            รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

            ทำเนียบผู้ได้รับทุนสนับสนุน ประจำปี 2555

             รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555