สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากนายกสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมใคร่ขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีมาตลอด ผมและคณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักดีว่า แรงสนับสนุนจากทุกท่าน ทุกฝ่าย จะช่วยเป็นกำลังผลักดันให้งานของสมาคมฯ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นกลไกที่เข้มแข็ง  สามารถเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยมหิดล  อันเป็นที่รักและภาคภูมิใจของพวกเราเข้ากับสังคมภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ท้ายที่สุด ผมใคร่ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงปกป้องคุ้มครอง ให้สมาชิกและครอบครัว รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคาพยาธิและอันตรายใดๆ ทั้งปวง ขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอันสุจริต โดยทั่วหน้ากันเทอญ

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย

นายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย