สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

 • หน้าหลัก
 • สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ :
ศิษย์เก่าสามารถเลือกสมัครสมาชิกแบบ Offline หรือ Online ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (Alumni can apply for membership either via offline or online)
ใบสมัครสมาชิกออนไลน์ (Online Application)

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

  1. ชื่อ-สกุล (Name) *

  คำนำหน้า (Salutation) นาย (Mr.)นาง (Mrs.)นางสาว (Miss)ยศ (Ranks) ระบุ (Specify)

  2. วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth) *

  3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (Contact Information) *

  4. ประวัติการศึกษา (Programme Details)

  5. ค่าสมาชิก (MEMBERSHIP FEE) *

  กิตติมศักดิ์ (Honorary member)สามัญ (Ordinary member (Lifelong member) 500 THBวิสามัญ (Extraordinary member) 500 THBยุวสมาชิก (Young member) 100 THB

  6. ชำระเงินโดย (PAYMENT METHODS) *

  เงินสด (Cash)โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เลขที่ 016-2-61596-1 Bank Transfer to SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) ACCOUNT NO. 016-2-61596-1 NAME: Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association

  7. แนบสลิปการโอนเงิน (TRANSFER SLIP)*

  8. ต้องการรับข่าวสารทาง อีเมล์ / Line หรือไม่ (NEWSLETTER)*


  * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล (Required)

  สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

  สมาชิกประเภทสามัญ

  สมาชิกประเภทวิสามัญ

  สมาชิกประเภทยุวสมาชิก

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   1366