สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย

  • หน้าหลัก
  • ประกาศศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีชื่อว่า “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ในการประชุมครั้งที่ 77/2505 วันที่ 28 มีนาคม 2505 สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ลงมติรับหลักการ “โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” และต่อมาในวันที่ 12 กันยายน ปีเดียวกัน สภาการศึกษาแห่งชาติได้รับหลักการดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงสามารถเปิดดำเนินการรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในปลายปีการศึกษา 2505

บัณฑิตวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งคือ เพื่อเป็นแหล่งผลิต อบรม อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์ เพื่อให้มีการกระจายแพทย์ไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัย ยังทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเน้นด้านที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ในปลายปี พ.ศ. 2506 สภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะสภานิติบัญญัติได้รับหลักการการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย อย่างเป็นทางการ ประกาศใช้ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507

นับจากที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานการจัดการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดมา จนปัจจุบันมหาวิทยาลัย (ซึ่งได้รับพระราชทานใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยมหิดล” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512) มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากถึง 276 หลักสูตร และมีผู้เข้าศึกษาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโทและปริญญาเอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกัน ฝึกทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ จนในปี พ.ศ. 2521 บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขึ้น แต่ พ.ศ. 2534 ได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย” นอกจากนี้ยังจัดตั้ง “สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยฯ” และชมรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยฯ ด้วย

เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาบัณฑิตที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มันตรี จุลสมัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น พร้อมด้วยศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและสถาบัน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ ต.460/2538 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และหนังสือกรมตำรวจ อนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ 3450/2538 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก/ศิษย์เก่า/และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ และสังคมส่วนรวม นับแต่นั้นเป็นต้นมา

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล ครั้งที่ 69 (5/2544) เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2544 ที่ประชุมฯ มีมติให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ได้รับรางวัลแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกส่วนหนึ่งด้วย

สำหรับการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปี สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภทคือ

1.ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน
2.ประเภทบริการ
3.ประเภทบูรณาการทั่วไป
4.ประเภทวิชาการ/วิจัย
5.ประเภทบริหาร

โดยสมาคมฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศ แบบฟอร์มประวัติและผลงาน ประกาศรายชื่อ

ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2566

กำหนดการรับสมัคร

  • ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา)

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847, Tel./Fax. : 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr