สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการบริหาร

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ

อ.ดร.กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ

กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ประวัติและผลงาน
อาจารย์ ดร.กภ.ชิดชนก นุตาลัย

อ.ดร.กภ.ชิดชนก นุตาลัย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ประวัติและผลงาน
จำนวนผู้เข้าชม :   92