สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

นับจากที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางเพื่อประสานการจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดมา จนปัจจุบันมีถึง 280 หลักสูตร และมีผู้เข้าศึกษาแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโทและปริญญาเอก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกัน ฝึกทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสาขาวิชาต่างๆ จนทางบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และได้เปลี่ยนมา เป็นองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และชมรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดี และสืบเนื่องของนักศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.มันตรี จุลสมัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้นพร้อมด้วยศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยจำนวนหนึ่งได้ร่วมก่อตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบัน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ ต.460/2537 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และหนังสือกรมตำรวจอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขที่ 3450/2538 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.มันตรี จุลสมัย เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรกในฐานะศิษย์เก่า รุ่นที่ 1
building
ประวัติความเป็นมา

วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หมวด 2 ข้อ 4 มีดังนี้
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างสมาชิก
ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ
ส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ส่งเสริมเกียรติของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิกที่ดีเด่น
ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านดนตรี การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสาธารณสุข ทรัพยากร การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ประวัติความเป็นมา

นโยบายและแผนการดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯ ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้กำหนดนโยบาย และแผนดำเนินงาน โดยสรุปเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้จัดตั้งองค์กรในท้องถิ่น

ในรูปแบบของชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลในภูมิภาค หรือกลุ่มพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนช่วยเหลือในวิชาการและสังคมซึ่งกันและกัน ทั้งมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมตามวาระอันควร ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ดำเนินการจัดประชุมใหญ่

การสัมมนาทางวิชาการและร่วมสังสรรค์ระหว่างสมาชิกและผู้สนใจภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เช่น กิจการด้านสัมมนาวิชาการ ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบกองทุนให้เปล่าและทุนยืม (Graduate Loan)

จัดให้ทุนเพื่อสนับสนุนแก่ศิษย์ปัจจุบัน

ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจจกรรมในองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยและสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนให้ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนแก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ว่าเป็นผู้สมควรได้รับการสนับสนุน

จัดตั้งฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไป
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   566

No products in the cart.

X