สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2556-2560

ประจำปี 2560
จำนวน 28 คน
(ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก)
 1. รศ.พรรณี พิเดช
 2. รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
 3. น.ส.วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล
 4. นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์
 5. Dr.Olapeju Adenusi
 1. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
 2. รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
 3. นางดรุณี โพธิ์ศรี
 4. ดร.นงนุช วงศ์สว่าง
 5. พ.ท. นพ.เลอปรัชญ์ มังกรกนกพงศ์
 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 2. ศ.ดร.ศุขธิดา อุบล
 3. ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล
 4. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
 5. ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถ นานา
 2. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
 3. ศ.นพ.สารเนตร ไวคกุล
 4. รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล
 5. รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
 6. Mr.Phouvanh Chanthavong
 7. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
 8. รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ
 9. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์
 10. รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์
 11. Prof.Dr.Gias Uddin Ahsan
 12. รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล
 13. นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556-2560