สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

ได้แก่ บุคคลที่อุปการะช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สมาคม หรือผู้มีเกียรติที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565)
141 ท่าน
เลขที่สมาชิกชื่อ-นามสกุล
ก00001สวัสดิ์ สกุลไทย์
ก00002ณัฐ ภมรประวัติ
ก00003กระแส ชนะวงศ์
ก00004กำจร มนูญปิจุ
ก00005ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ก00006จันทรา ชัยพานิช
ก00007จำลอง หะรินสุต
ก00008ทวี บุญโชติ
ก00009ทัศนา บุญทอง
ก00010เทพนม เมืองแมน
ก00011แทน จงศุภชัยสิทธิ์
ก00012ธนากร อ้วนอ่อน
ก00013ดวงใจ สิงหเสนีย์
ก00014ตระหนักจิต หะรินสุต
ก00015นที รักษ์พลเมือง
ก00016นิสา เจียรพงศ์
ก00017บุญเลิศ เลียวประไพ
ก00018ประดน จาติกวนิช
ก00019ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ก00020ประดิษฐ์ หุตางกูร
ก00021ประเวศ วะสี
ก00022ประเสริฐ ทองเจริญ
ก00023ปราณี ใจอาจ
ก00024ปราโมทย์ ประสาทกุล
ก00025ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ก00026พจนีย์ สุริยะวงศ์
ก00027พรชัย มาตังคสมบัติ
ก00028พิชิต สกุลพราหมณ์
ก00029พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์
ก00030พิสุทธิ์ สังขะเวส
ก00031พูนพิศ อมาตยกุล
ก00032ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
ก00033เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม
ก00034รจิต บุรี
ก00035รุ่งจรัส หุตะเจริญ
ก00036วิเชียร ทวีลาภ
ก00037วิภา โกยสุโข
ก00038วิภาวรรณ มนูญปิจุ
ก00039วีกิจ วีรานุวัติ์
ก00040วีกูล วีระวัติ์
ก00041วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล
ก00042ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ก00043ศุภชัย ศุกรวรรณ
ก00044สกล พันธ์ยิ้ม
ก00045สงวนสุข ฉันทวงศ์
ก00046สถิตย์ สิริสิงห
ก00047สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
ก00048สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ก00049สมอาจ วงษ์ขมทอง
ก00050สันต์สิริ ศรมณี
ก00051สันทัด เสริมศรี
ก00052สาคร ธนมิตต์
ก00053สิรินทร์ พิบูลนิยม
ก00054สุคนธ์ พูนพัฒน์
ก00055สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส
ก00056สุริยา รัตนกุล
ก00057อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก00058อรพินท์ เอี่ยมศิริ
ก00059อภิชาต จำรัสฤทธิรงค์
ก00060อดุลย์ วิริยเวชกุล
ก00061อรุณ เผ่าสวัสดิ์
ก00062อารี วัลยะเสวี
ก00063อิทธิพันธ์ เจริญผล
ก00064อิสระ ยุกต์ตระนันต์
ก00065อุดม โปษะกฤษนะ
ก00066อุทัย ทุติยโพธิ์
ก00067พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
ก00068ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
ก00069ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ
ก00070อรพรรณ มาตังคสมบัติ
ก00071วันทนีย์ รัตนศักดิ์
ก00072วิชัย วนดุรงค์วรรณ
ก00073ฉลอง บุญญานันต์
ก00074จริยา บรอคเคลแมน
ก00075โอม หุวะนันทน์
ก00076พินิจ รัตนกุล
ก00077เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์
ก00078ชนิกา ตู้จินดา
ก00079ประกิต วาทีสาธกกิจ
ก00080กนก ภาวสุทธิไพสิฐ
ก00081จิตประภา ศรีอ่อน
ก00082กรรณิการ์ ชลลัมพี
ก00083นิตยา คชภักดี
ก00084กานดา วัฒโนภาส
ก00085สุรีย์ กาญจนวงศ์
ก00086ปัญญา ไข่มุก
ก00087ศศิวงศ์ ปึงตระกูล
ก00088วิไลวรรณ ปึงตระกูล
ก00089สุขุม ธีรดิลก
ก00090กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
ก00091อมเรศ ภูมิรัตน
ก00092ปานเทพ รัตนากร
ก00093อนุชาติ พวงสาลี
ก00094ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
ก00095สุกรี เจริญสุข
ก00096สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ก00097บุญยง เกี่ยวการค้า
ก00098ชัยยุทธ บุญญานิตย์
ก00099รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์
ก00100ชูศักดิ์ เวชแพศย์
ก00101ฉัตรชัย ศรไชย
ก00102สมพล ประคองพันธ์
ก00103ปิยะ รัตนสุวรรณ
ก00104เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ก00105ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
ก00106เจริญศรี มิตรภานนท์
ก00107ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ก00108ประตาป สิงหศิวานนท์
ก00110เอมอร วสันตวิสุทธิ์
ก00113ศิริกุล อิศรานุรักษ์
ก00114ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ก00115โสภนา ศรีจำปา
ก00116บรรจง มไหสวริยะ
ก00117สุรีย์พร พันพึ่ง
ก00118วิสิฐ จะวะสิต
ก00119ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ก00120สายฤดี วรกิจโภคาทร
ก00121ภิญโญ พานิชพันธ์
ก00122พิมพา ขจรธรรม
ก00123อรรถ นานา
ก00124ชัยอนันนต์ สมุทวณิช
ก00125กาญจนา เข่งคุ้ม
ก00126ฉวีวรรณ สวัสดี
ก00127ประพิณ วิไลรัตน์
ก00128สาธิต โหตระกิตย์
ก00129สรนิต ศิลธรรม
ก00130สุธี ยกส้าน
ก00131ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ก00132รัชตะ รัชตะนาวิน
ก00133ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ก00134จุฑามณี สุทธิสีสังข์
ก00135ศกรณ์ มงคลสุข
ก00136รวิน ระวิวงศ์
ก00137วชิยา ชินวรรโณ
ก00138พิทยา จารุพูนผล
ก00139สิทธิพงศ์ ดิลกวนิช
ก00140ศศิพินทุ์ ภูมิรัตน
ก00141รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ