สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2549
จำนวน 14 คน
 1. อาจารย์กิจชัย ส่องเนตร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย
 3. อาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
 1. นางสมคิด รอดอินทร์
 2. นางสาวสุกัญญา เนตะศาสตร์
 1. ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
 3. ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
 2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาตรี
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550