สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2548
จำนวน 10 คน
 1. นางจันทร์ฉาย ตระกูลดี
 1. นายจรัญ สายเพ็ชร (ถึงแก่กรรม)
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
 2. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
 4. ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์
  5. Dr.Sangkot Marzuki
 1. อาจารย์กนกวรรณ ฉันธนะมงคล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์
 3. ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550