สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2546
จำนวน 8 คน
  1. อาจารย์เฉลิมพล พลมุข
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ.ปานเทพ รัตนากร
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
  1. ศาสตราจารย์ ดร. วรชาติ สิรวราภรณ์
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
  3. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ
  4. สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ รัตนศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550