สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2545
จำนวน 9 คน
  1. นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
  2. นางสาวนงนุช บุณยเกียรติ
  1. รองศาสตราจารย์อรัญญา เชาวลิต
  2. นางนิตยา แสงเล็ก
  1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เหล่าสมบัติ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
  3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
  1. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กนก ภาวสุทธิไพศิฐ (ถึงแก่กรรม)
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550