สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายปาฐถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปราชญ์ของแผ่นดิน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

  • หน้าหลัก
  • Real3D Flipbook
  • การบรรยายปาฐถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 24 เรื่อง ปราชญ์ของแผ่นดิน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม