สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association) 25/25 หมู่5 อาคารกจิกรรมบัณฑิตวทิยาลยั ชั้น 4 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ตา บลศาลายาอา เภอพทุ ธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-5146,02-800-2447 โทรสาร 02-800-2447 Facebook : สมาคมศิษยเ์ก่าบณั ฑิตวทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (องค์กร) ิ www.grad.mahidol.ac.th/grad/alumni

  1. ชื่อ-สกุล (Name) *

  คำนำหน้า (Salutation) นาย (Mr.)นาง (Mrs.)นางสาว (Miss)ยศ (Ranks) ระบุ (Specify)

  2. วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth) *

  3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (Contact Information) *

  4. ประวัติการศึกษา (Programme Details)

  5. ค่าสมาชิก (MEMBERSHIP FEE) *

  กิตติมศักดิ์ (Honorary member)สามัญ (Ordinary member (Lifelong member) 500 THBวิสามัญ (Extraordinary member) 500 THBยุวสมาชิก (Young member) 100 THB

  6. ชำระเงินโดย (PAYMENT METHODS) *

  เงินสด (Cash)โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เลขที่ 016-2-61596-1 Bank Transfer to SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) ACCOUNT NO. 016-2-61596-1 NAME: Graduate Studies of Mahidol University Alumni Association

  7. แนบสลิปการโอนเงิน (TRANSFER SLIP)*

  8. ต้องการรับข่าวสารทาง อีเมล์ / Line หรือไม่ (NEWSLETTER)*


  * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล (Required)

  สถานที่ตั้ง :

  อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4
  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  อีเมล :

  gmuaa.mahidol.university@gmail.com

  เบอร์โทรติดต่อ :

  0-2441-5146
  097-192-9915 , 080-557-2847
  Fax : 0-2800-2447
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   46

  No products in the cart.

  X