สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

ชมรมกิจกรรมเพื่อสังคม

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล จำนวน 628,000 บาท ไถ่ชีวิตโค 16 ตัว กระบือ 6 ตัว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน
Read More

No products in the cart.

X