สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน

 • หน้าหลัก
 • ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน
Application Form for Thesis Partially Support Grant

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน

  1. ชื่อ-สกุล (Name) *

  คำนำหน้า (Salutation) นาย (Mr.)นาง (Mrs.)นางสาว (Miss)ยศ (Ranks) ระบุ (Specify)

  2. รหัสประจำตัว (Student ID) *

  3. สาขาวิชา (Major) *

  4. คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย (Faculty/Institute/Colleges) *

  5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก (Contact Information) *

  6. สมาชิกสมาคม (MEMBERSHIP) *

  เลขที่ยุวสมาชิก (Young member no.)
  เลขที่สมาชิกสามัญ (Ordinary member no.)

  7. หัวข้อวิทยานิพนธ์ (Thesis Title) *

  8. คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Thesis Commitee) *

  1. MAJOR ADVISOR
  2. MEMBER
  3. MEMBER
  4. MEMBER

  9. คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (Expected Graduation Date) *

  10. ประวัติการได้รับทุนการศึกษา (Scholarships)

  ไม่เคยได้รับทุน (No)เคยได้รับทุน (Yes)

  11. แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว (1 Inch Photo)*


  * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล (Required)

  สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์

  สมาชิกประเภทสามัญ

  สมาชิกประเภทวิสามัญ

  สมาชิกประเภทยุวสมาชิก

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   31

  No products in the cart.

  X