สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2561-2565

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริการ

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบูรณาการทั่วไป

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการ/วิจัย

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร