สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2556-2560

ประจำปี 2559
จำนวน 24 คน
 1. อาจารย์กฤตยา อกนิษฐ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
 3. Dr. Brdri Thapa
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
 2. นายสัตวแพทย์บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
 3. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงบุษบา จินดาวิจักษณ์
 4. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงพร้อมจิต ศรลัมพ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
 6. ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงมาลิน อังสุรังษี
 7. ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร
 8. รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
 1. ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง
 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์
 3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงผิวพรรณ มาลีวงศ์
 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
 5. ศาสตราจารย ดร.สาคร พรประเสริฐ
 1. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา
 2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
 4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิรุณ บุญนุช
 5. นายสากล ฐินะกุล
 6. Dr. Hussain Rasheed
 7. Dr. Ko Ko Naing
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556-2560