สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2556-2560

ประจำปี 2558
จำนวน 26 คน
 1. ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
 2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
 1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิง
 2. อรพรรณ ทองแตง
 3. นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ
 4. นางพรพิมล อดัมส์
 5. นางวิภาวิน วัฒนะประการชัย
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช
 2. พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร วีรวัฒน์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
 6. นายธวัชชัย ไทยเขียว
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรษา สุตเธียรกุล
 2. ศาสตราจารย์วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
 5. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ คม สุคนธสรรพ์
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
 7. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณี ปิติสุทธิธรรม
 1. พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.9)
 2. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร วิทยา กุลสมบูรณ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
 5. Hon. Dr. Nguyen Van Tien, MP
 6. Dr.Luong Ngoc Khue
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556-2560