สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2556-2560

ประจำปี 2556
จำนวน 30 คน
 1. ศาตราจารย์คลินิก สัญชัย บัลลังก์โพธิ์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สุขเกษม
 4. ดร.สุดารัตน์ ธีระวร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
 3. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ พิภพ จิรภิญโญ
 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วันชัย วนะชิวนาวิน
 3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ พลรัตน์ วิไลรัตน์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา
 1. พระราชบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)
 2. รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
 3. นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ สันพนวัฒน์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี
 8. นางอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นายแพทย์ ธวัชชัย กมลธรรม
 10. พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ์
 11. ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
 12. ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
 14. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์
 15. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ โชคธนะศิริ
 16. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556-2560
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   59

No products in the cart.

X