สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2551-2555

ประจำปี 2554
จำนวน 15 คน
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล
 2. รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงมาลี อรุณากูร
 3. นางสาวสดุดี โรจนะภิรมย์
 1. ดร.กรรณิกา เรืองเดช
 2. ดร.ศักดา พรึงลำภู
 1. ศาสตราจารย์ ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร
 2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สุธี ยกส้าน
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์
 1. นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ
 2. นายแพทย์สุพัฒน์ ธาตุเพชร
 3. นายสุริยา ยีขุน
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551-2555