สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2551-2555

ประจำปี 2553
จำนวน 27 คน
 1. รองศาสตราจารย์วิจิตรา กุสุมภ์
 2. อาจารย์ ดร.สุนันท์ สินซื่อสัตย์กุล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี สุ่มเล็ก
 4. นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
 5. นางสาวสดใส เกตุไนย
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
 2. อาจารย์บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวดี ตันติศิรินทร์
 4. ดร.วัฒนา กันบัว
 5. ดร.วิมลพรรณ นิธิพงศ์
 6. นางสุกัญญา บรรณเภสัช
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์
 8. นายอำพร ณ นิโรจน์
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ชูแวว
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม
 6. รองศาสตราจารย์เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
 4. นางรัชนี เอมะรุจิ
 5. นางเพ็ญจิต งามนิธิพร
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551-2555