สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2551-2555

ประจำปี 2552
จำนวน 22 คน
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิจ นิจอนันต์ชัย
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
 3. รองศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์
 4. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมศักดิ์ พันธุวัฒนา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
 4. รองศาสตราจารย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสกุล สังข์ทองจีน
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สิงห์น้อย
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
 11. ดร.ละออ ชัยลือกิจ
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
 4. นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551-2555