สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2551-2555

ประจำปี 2551
จำนวน 22 คน
 1. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์
 2. นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
 3. นางรุจิรา สัมมะสุต
 4. นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
 1. รองศาสตราจารย์ธรา วิริยะพานิช
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
 3. ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
 4. รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตะมะเวทิน
 5. ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส พรหมโคตร
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงยุทธ สหัสกุล
 4. ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต
 1. นายบุญสนอง บุญมี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
 3. นางสาวเยาวลักษณ์ หาญวชิรพงศ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
 5. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์
 6. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
 7. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2551-2555