สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2545-2550

ประจำปี 2547
จำนวน 8 คน
  1. นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
  2. นางศรีวรรณา ตันศิริ
  1. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
  2. แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
  1. รองศาสตราจารย์ปราณี ใจอาจ
  2. ศาสตราจารย์มาลัย วรจิต
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวนี ทองโรจน์
  2. รองศาสตราจารย์ ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545-2550