สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมฯ และศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบทุน ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นมาตรฐานและดีเด่น

Leave A Comment