สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมฯ  โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

 1. ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน
 2. ประเภทบริการ
 3. ประเภทบูรณาการทั่วไป
 4. ประเภทวิชาการ/วิจัย
 5. ประเภทบริหาร
1) คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1.ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน

 1. มีผลงานดีเด่นทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ/วิจัย ด้านบริการ และด้านการนำความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ
 2. ได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ หลากหลายด้าน

2. ประเภทบริการ

 1. มีผลงานด้านบริการโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน หรือประเทศชาติ
 2. ได้รับรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติในด้านการให้บริการ ในระดับชาติ/นานาชาติ

3. ประเภทบูรณาการทั่วไป

 1. มีความสามารถในการนำความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ ไปบูรณาการ ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน สังคม หรือประเทศชาติ
 2. ได้รับรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติ ในระดับชาติ/นานาชาติ

4. ประเภทวิชาการ/วิจัย

 1. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ/วิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
 2. ได้รับรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติในด้านวิชาการ/วิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติ

5. ประเภทบริหาร

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำคัญของหน่วยงาน/องค์กรในภาครัฐหรือเอกชน
 2. มีผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือประเทศชาติในขณะดำรงตำแหน่ง
 3. ได้รับรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติในด้านการบริหาร ในระดับชาติ/นานาชาติ

 

2) การดำเนินงาน
 1. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  แจ้งให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม  2565
 2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นจะทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม  และนำเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออนุมัติให้การรับรองและประกาศให้ทราบต่อไป
 3. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมประกาศเกียรติคุณ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. การติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย (ศาลายา)
  โทร. 0-2800-2447,0-2441-5146
  มือถือ 097-192-9915,080-557-2847
  แฟกซ์ 0-2800-2447

  สามารถ Download  แบบฟอร์มได้ที่  https://gralumni.mahidol.ac.th/  หรือ facebook :  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ แบบฟอร์มประวัติและผลงาน
ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

กำหนดการรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ :

โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915,
080-557-2847 / แฟกซ์ 0-2800-2447

Line ID :

@776ghmsr

Leave A Comment