สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “คืนลูกกุ้ง ลูกปลาสู่ธรรมชาติ”

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี   เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย   เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วยังเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของปวงพสกนิกรชาวไทย   ต่างได้มีการจัดกิจกรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลากหลายกิจกรรม ในวโรกาสนี้ ทาง “ชมรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” เป็นชมรมหนึ่งในสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีโครงการ “คืนลูกกุ้ง ลูกปลาสู่ธรรมชาติ” โดยได้พิจารณาเห็นว่า กุ้ง ปลา เป็นทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับชาวไทยมาช้านาน  ในอดีตกาล ดังคำขวัญที่คุ้นเคยกันอย่างดีว่า “เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนา ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”  ทั้งนี้ คำว่า “ปลา” นี้น่าจะหมายความถึง “กุ้ง หอย ปู ปลา” ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยในอดีต แต่สถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกาลเป็นอันมาก  อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรชาวไทย  ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ พร้อมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมือง ธุรกิจอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ลดน้อยลง และความอุดมสมบูรณ์ได้ลดลงอย่างเด่นชัด  ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของมลพิษต่างๆ  เช่น มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น และความผันผวนจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ เป็นต้น

 ด้วยเหตุนี้การส่งเสริม รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพตามธรรมชาติ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้กลับคืนมา  จึงได้มีการริเริ่มโครงการ  “คืนลูกกุ้ง ลูกปลา สู่ธรรมชาติ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1) ขึ้น จวบจนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่ 6

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นกิจกรรมริเริ่ม ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป

สถานที่ดำเนินงาน :     แหล่งน้ำในประเทศไทย


เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 หรือ “วันแม่แห่งชาติ” ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางชมรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “คืนลูกกุ้ง ลูกปลา สู่ธรรมชาติ” ครั้งที่ 7 ณ บ้านวังดอกไม้ อ.เมือง จ.นครนายก จำนวน 2 ล้านตัว เป็นเงิน 220,000.-บาท  

 

Leave A Comment