สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

Leave A Comment