สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงฆ่าสัตว์เทศบาล จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม :   134

Leave A Comment